Άρθρα

1.www.ncbi.nlm.nih.gov/v064p00006.pdf
2.www.ncbi.nlm.nih.gov/v072p00459.pdf
3.www.sciencedirect.com/S0194599800758530
4.www.sciencedirect.com/S030228380701264X
5.onlinelibrary.wiley.com
6.onlinelibrary.wiley.com/abstract
7.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
8.cep.sagepub.com/content/30/7/793.short
10.www.yourplasticsurgeryguide.com/botox-clinical-trials